ЛІРА-САПР 2022 R2

стадії монтажу, додаткові завантаження, максимальна площа армування, контрольний периметр, навантаження-штамп, АЖТ, коефіцієнт до модуля пружності, коефіцієнт поведінки, РСН, графік зміни реакцій у часі, деформована схема, конструктивні блоки, підсумовування навантажень, полярні моменти інерції мас, простінки , коефіцієнти дисипації, сейсмічна комбінація, таблиці введення, редактор завантажень, динамічні завантаження, післястадійні завантаження, ітераційний процес, розрахунок на акселерограму, фундаменти машин з динамічними навантаженнями, горизонтальна жорсткість, об'єднання навантажень, характеристики ІГЕ, ґрунтова подушка, палі, розрахунок продавлювання, схема тріщиноутворення, розрахункова довжина, поздовжній вигин, динаміка в часі, дотичні напруження, сортаменти сталей, свердловини, вітрове навантаження, асиметричний напір, підсумовування форм, структура проекту, новий метод тріангуляції, стики, заклади деталі, креслення, розміщення арматури, поперечне армування , каркаси, ноди

Змінено: 24 лютого, 2023

ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНІСТЬ – компоненти технології ВIM

 • Покращена робота плагіна Revit - ЛІРА-САПР:
  • діалогове вікно “Експорт” стало немодальним, що дозволяє виконувати призначення властивостей на аналітичні моделі Revit без необхідності закривати вікно;
  • відновлено передачу Лінійного навантаження на елемент з Revit 2022;
  • додано можливість призначити "матеріали по категорії" для англійської локалізації програми.
 • Об'єднані імпорти *.dwg і *.dxf для команд “Імпорт поверхових планів”, “Імпорт Креслення AutoCad”, “Імпорт моделі у новий проект” та для ноду “Імпорт підложки у форматі *.dxf, *.dwg”.
 • У діалоговому вікні “Імпорт поверхових планів” додано збереження висоти поверхів у шаблон параметрів для подальшого використання.
 • Покращено імпорт IFC:
  • створюються поверхи по плитах для моделей, які записані в IFC як один поверх;
  • покращено розпізнавання стін з великою кількістю граней;
  • покращено розпізнавання прорізів;
  • додане розпізнавання кольорів об'єктів;
  • покращений імпорт балок.

САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ

 • Для способу застосування вітрового навантаження 1- в торці перекриттів реалізована опція напір/відсмоктування окремо (для всіх нормативів). При вибраній опції “Так” формуються окремі навантаження для напору та відсмоктування.
 • Реалізація положення СП РК EN 1991-1-4:2005/2011 Вітрові впливи п.7.1.2 (Асиметричний напір вітру). Для способів застосування вітрового навантаження 1- в торці перекриттів і 2-напір/відсмоктувач у просторі, додана можливість завдання параметра Асиметричний напір, із зазначенням коефіцієнтів тиску зліва і справа (для всіх нормативів).

Асиметричний напір вітру

Асиметричний напір вітру
 • У діалозі “Сумування навантажень” додано можливість коригування величин підсумкових значень навантажень окремо за кожним напрямом та за кожним завантаженням. Дана опція доступна в режимі Архітектура та в режимі Розрахункова модель.
 • Додано модулі завдання сейсмічних навантажень по нормах республіки Узбекистан КМК 2.01.03-19 (33 модуль), Таджикистан МКС ЧТ 22-07-2007 (48 модуль) і Грузії ПН 01.01.-09 (53 модуль).
 • Для всіх сейсмічних модулів додано наступні параметри:
  • необхідний відсоток модальних мас;
  • сумування форм переміщень, які мають однакову частоту;
  • вибір методу підсумовування сейсмічних складових;
  • врахування відкинутих та невирахованих форм коливань.
 • У режимі "Розрахункова модель" у діалозі "Редактор завантажень" доступна опція Копіювати навантаження в архітектуру. Даний інструмент дозволяє скопіювати будь-які навантаження в архітектуру, у тому числі вітрові навантаження, навантаження, отримані інструментом збору навантаження через посередники.

Опція “Копіювання навантажень в архітектуру”

Опція “Копіювання навантажень в архітектуру”
 • Реалізовано видалення завантаження спільно з усіма навантаженнями, які в ньому знаходяться:
  • для вітрового, сейсмічного, спеціального навантаження і тиску ґрунту - видаляються відповідні позиції в діалоговому вікні “Структура проекту”;
  • для навантаження, що задається у властивостях плити – очищується відповідний параметр зі значенням навантаження;
  • для об'єктів з інтерпретацією Навантаження (перегородка, балка, колона, плита і т.д.) - видаляється сам об'єкт
 • Реалізовано новий метод тріангуляції “адаптивний чотирикутний версія 2”. За результатами порівняння на низці задач метод "адаптивний чотирикутний версія 2" може дати прискорення від 2 до 4 разів. Чим більше відношення габариту схеми до кроку тріангуляції і чим більше обов'язкових точок для тріангуляції, тим швидше відбуватиметься тріангуляція новим методом по відношенню до старого. Також на низці задач при включеній опції “Згладити сіть” помітно покращення якості тріангуляційної сіті.

Порівняння тріангуляції

Порівняння тріангуляції адаптивна чотирикутна зі згладжуванням (зліва) та адаптивна чотирикутна версія 2 зі згладжуванням (справа)

ПАНЕЛЬНІ БУДІВЛІ

 • Покращено розбивку КЕ стику над прорізами.
 • Поліпшено формування заставних деталей у стику над прорізами, для яких у властивостях прорізу встановлено параметр “Перемичка - Стержнем”.

САПФІР-ЗБК

 • Реалізовано отримання креслень і вузлів продавлювання по нормах СП РК EN 1992-1-1:2004/201.
САПФІР ЗБК. Креслення за результатами розрахунку на продавлювання по нормах СП РК EN
 • Розроблено новий діалог “Розміщення арматури”, який призначений для завдання параметрів розміщення стержнів поперечного армування проти продавлювання та подальшого конструювання окремими стержнями чи каркасами.

конструювання монолітної плити перекриття за результатами розрахунку на продавлювання по нормах CП PK EN

САПФІР ЗБК: конструювання монолітної плити перекриття за результатами розрахунку на продавлювання по нормах CП PK EN

САПФІР-ГЕНЕРАТОР

 • Додані ноди “Дуга по трьох точках”, “Дуга по двох точках і напрямку”, “Площина по трьох точках”.

Створення дуги по трьох точках

Створення дуги по трьох точках

ВІЗОР-САПР

 • Для норм EN 1990:2002+A1:2005, СП РК EN 1990:2002+A1/2011 реалізована можливість формувати визначальні зусилля РСН(в) за результатами розрахунку задач динаміки у часі. Дана можливість дозволяє, наприклад, використовувати розрахунки в часовій області для проектування активної сейсмоізоляції та одночасно виконувати перевірку несучої здатності конструктивних елементів (залізобетонних, сталевих).

Формування РСН(в) для задач динаміки у часі

Формування РСН(в) для задач динаміки у часі
 • Допрацьовано опцію відображення схеми, яка показує стадії монтажу з урахуванням додаткових завантажень. При включенні даного прапорця відображаються не тільки елементи, що змонтовані на даній стадії, а й пов'язані з цією стадією додаткові завантаження. Також активізація даного прапорця впливає на побудову мозаїк навантажень та виконання підсумовування навантажень (враховуються додаткові завантаження, задані в поточній стадії монтажу).

Відображення стадій монтажу з урахуванням додаткових завантажень

Відображення стадій монтажу з урахуванням додаткових завантажень
 • Для задач з моделюванням зведення додані контролі завдання вихідних даних, також у діалозі Моделювання нелінійних завантажень додана команда для відмітки елементів, які змонтовані на поточній стадії, з навантаженнями, що додані раніше монтажу.

 • Додана команда, яка дозволяє додати відмічений елемент до списку елементів, що монтуються або демонтуються.

 • Додана можливість виведення мозаїки максимальної площі поздовжньої арматури в кутах/біля верхньої та нижньої граней/біля бокових граней перерізу стержня по вибраному напрямку.

Мозаїки максимальної площі поздовжньої арматури у стержнях за вибраним напрямком

Мозаїки максимальної площі поздовжньої арматури у стержнях за вибраним напрямком
 • Додані мозаїки результатів розрахунку залізобетонних конструкцій:

  • кодів помилок при розрахунку сейсмічного запасу FS у стержнях та у пластинах для норм ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції";

  • контрольного периметра Uout при продавлюванні для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 "Проектування залізобетонних конструкцій".

  • Реалізовані мозаїки кутів між вибраною місцевою (узгодженою) віссю/віссю ортотропії пластини та глобальною віссю.

  Мозаїка кутів між місцевою віссю Z1 пластини та глобальної віссю Z

  Мозаїка кутів між місцевою віссю Z1 пластини та глобальної віссю Z
  • Додана можливість групового редагування навантажень-штамп, наприклад, зміна інтенсивності навантажень від зовнішнього огородження.

  • У діалог формування АЖТ додана можливість перетворення обраних АЖТ на виді стержнів великої жорсткості. Дана можливість може бути використана при моделюванні температурних навантажень, наприклад, для плит перекриттів щоб виключити концентрації напружень у місцях стикування з елементами колон.

  Перетворення вибраних АЖТ на стержні великої жорсткості

  Перетворення вибраних АЖТ на стержні великої жорсткості
  • Додано виведення максимальних, мінімальних і максимальних за абсолютною величиною значень досліджуваного параметра для нелінійних історій (без урахування проміжних результатів) і параметрів тріщин (з урахуванням проміжних результатів).

  • Додано виведення огинаючих максимальних за абсолютною величиною (ABS) значень досліджуваного параметру для РСЗ і РСН визначальних.

  Огинальна максимальних за абсолютною величиною значень згинального моменту для розрахункових РСЗ і РСН визначальних

  Огинальна максимальних за абсолютною величиною значень згинального моменту для розрахункових РСЗ і РСН визначальних
  • У діалог завдання коефіцієнта до модулів пружності додалася можливість змінювати для відмічених елементів або для всієї схеми раніше задані коефіцієнти в n разів.

  • У діалогове вікно “Перекоси” додано коефіцієнт поведінки q для обчислення коефіцієнтів чутливості до перекосу поверху при розгляді сейсмічної розрахункової ситуації.

  • У діалогове вікно “РСН” додано команду “Замінити види завантажень у поточній таблиці РСН за даними з Редактора завантажень”, за допомогою якої оновлюються всі види завантажень за даними із “Редактора завантажень”.

  Увага! Використання даної команди призведе до скидання раніше створених комбінацій РСН.
  • Для вузлів у яких обчислено навантаження (реакції) на фрагмент у динаміці у часі реалізовано побудову графіків зміни реакцій у часі.

  Графіки зміни реакцій у часі

  Графіки зміни реакцій у часі
  • Додано команду “Притягувати до екстремумів” у вікні перегляду, дослідження та документування графіків зміни в часі: переміщень, зусиль, навантажень на фрагмент, навантажень на групу простінків, температури та графіків кінетичної енергії. При включенні режиму "Притягувати до екстремумів" при додаванні контрольних моментів часу за допомогою миші, відмітка буде встановлюватися в крок із найближчим локальним екстремумом.

  Графіки зміни переміщень у часі, команда Притягувати до екстремумів

  Графіки зміни переміщень у часі, команда Притягувати до екстремумів
  • Для врахування недосконалостей у складних конструкціях використовують підхід, коли формують початкову геометрію зі скривленням. Більше правильний вибір форми початкових недосконалостей повинен повторювати глобальну форму втрати стійкості. У поточній версії реалізовано технологію створення нової геометрії схеми на базі результатів (переміщень, форм коливань, форм втрати стійкості).

  Перетворення деформованої схеми на вихідну

  Перетворення деформованої схеми на вихідну
  • Реалізована команда, що дозволяє перетворити відсіч ґрунту в статичне навантаження.

  Перетворення відсічі ґрунту на навантаження
  Перетворення відсічі ґрунту на навантаження
  • Додано налаштування відображення сторони маркування координаційних осей.

  Відображення маркування координаційних осей вибірково

  Відображення маркування координаційних осей вибірково
  • Додано можливість автоматичної розбивки по вертикалі конструктивних блоків стін та колон з урахуванням встановлених висотних відміток.

  Автоматична розбивка по вертикалі конструктивних блоків стін з урахуванням встановлених висотних відміток

  Автоматична розбивка по вертикалі конструктивних блоків стін з урахуванням встановлених висотних відміток
  • У діалозі "Сумування навантажень" додано можливість обчислення полярних моментів інерції мас як для всієї схеми, так і для довільного фрагмента схеми щодо обчислених центрів мас або довільно заданих полюсів.

  Обчислення полярних моментів інерції мас

  Обчислення полярних моментів інерції мас
  • Додано команду, яка дозволяє виконати перерахунок сумарних і погонних навантажень, обчислених на простінки (для випадків коли після повного розрахунку виконувалося коригування груп простінків та/або розрахункових рівнів).

  • Розроблено інструмент, який дозволяє виконати призначення коефіцієнтів дисипації на елементи розрахункової схеми, а також додано мозаїку їх візуалізації.

   За умовчанням коефіцієнти дисипації елементів не задані (=0). З допомогою цієї команди можна призначити різні коефіцієнти окремим елементам. Якщо коефіцієнт для якихось елементів не буде призначений, то в розрахунку використовуватиметься коефіцієнт, вказаний у параметрах динамічного впливу модуль 27 і 29.

  Завдання та призначення коефіцієнтів дисипації

  Завдання та призначення коефіцієнтів дисипації
  • Для норм СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 реалізовано опцію представлення таблиці сполучень “у явному вигляді”, де коефіцієнти сполучень та редукції скориговані з урахуванням коефіцієнтів безпеки до навантажень та виду заданих навантажень.

  Увага! У даному релізі дана опція реалізована для випадку, коли в моделі використовуються нормативні навантаження.

  R2_РСН_пси_х_Yf_ua.png

  Опція представлення таблиці сполучень "у явному вигляді" (для норм СП РК EN)
  • У таблиці РСН для норм СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 в меню "Коефіцієнти" доданий стовпець коефіцієнтів fi, призначених для зниження вкладу завантаження в сейсмічну розрахункову комбінацію. За умовчанням усі значення дорівнюють 1.

  Примітка: Відповідно до нового НТП РК 08-01.2-2021 (див. стор. 43-45, розділ 4) Необхідно знижувати внесок деяких тимчасових навантажень у формування мас для сейсмічного впливу. На задані коефіцієнти fi будуть помножені коефіцієнти сполучень відповідних видів завантажень. Рекомендується створити окрему таблицю РСН, спеціально для формування мас для сейсмічного впливу, де потрібним чином скоригувати коефіцієнти fi, і сформувати комбінацію РСН, з якої потім отримати збір мас.

  R2_РСН-III_массы-сейсмика_Fi_ua.png

  Коефіцієнт зниження вкладу тимчасових навантажень у сейсмічну розрахункову ситуацію для збору мас
  • Реалізована таблиця введення для "Коефіцієнтів до жорсткостей" у прив'язці до підзадач.

  • Додано можливість керування формуванням трасування розрахунку для зазначених контурів продавлювання для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 "Проектування залізобетонних конструкцій".

  Формуванням трасування розрахунку для вказаних контурів продавлювання

  Формуванням трасування розрахунку для вказаних контурів продавлювання
  • Відновлено швидкодію обчислень РСН.

  • Усунена збивка видів завантажень при завантаженні файлів у систему “МЕТЕОР”.

  • Покращено побудову мозаїк зосереджених навантажень. Тепер навантаження-штамп, задані для пластин та об'ємних КЕ, не беруть участь у побудові зосереджених мозаїк навантажень.

  • Синхронізація та одночасне відображення даних у діалогових вікнах: “Редактор завантажень”, “Таблиця динамічних завантажень”, “Врахування статичних завантажень”. Також додані команди, які дозволяють викликати “Редактор завантажень” з діалогового вікна “Таблиця динамічних завантажень”.

  • Для “згорнутих” динамічних завантажень з режиму результатів реалізовано вставку таблиці коефіцієнтів з буфера обміну, при цьому коефіцієнти до складових залишаються за умовчанням рівними "1".

  • Модифіковані та розширені новими командами панелі стрічкового інтерфейсу, а також меню та панелі інструментів класичного інтерфейсу.

  • Реалізовано численні інтерфейсні та інші побажання користувачів.

  • Контекстна довідка доповнена описом нових можливостей.

  МКЕ-процесор

  • Для всіх нелінійних елементів, які можуть брати участь у розрахунку післястадійних завантажень, реалізовано застосування коефіцієнта до жорсткості - kE. Таким чином, коефіцієнти застосовуються до лінеаризованих жорсткостей, отриманих у розрахунку “Інженерної нелінійності 2”. Дана можливість може бути корисною, наприклад, для випадку використання діаграм роботи матеріалів при тривалій дії навантажень, отриманні перерозподілу жорсткостей з урахуванням утворення тріщин у з/б перерізах, а для післястадійних завантажень (вітрова пульсація, удар/гармоніка, сейсміка) здійснити перехід до короткочасного модулю.

  • Для кожного динамічного завантаження зі специфічними критеріями зупинки ітераційного процесу (досягнення потрібної кількості сумарних модальних мас, граничної частоти, і т.д.) після кожної ітерації виводиться інформація про набрані сумарні маси (для сейсмики), про максимальну обчислену частоту (для пульсаційних складових). На підставі даної інформації користувач має можливість оцінити необхідність продовження ітераційного процесу або його зупинку для скорочення часу розрахунку.

  • При розрахунку на акселерограми сейсмічного впливу з використанням 27 і 29 модулів динаміки для розрахункових моделей, що складаються з елементів або підсистем з різними властивостями, що демпфують, реалізований розрахунок еквівалентного загасання за j-ою власною формою коливань за наступною формулою: ξj={φj}T*∑[ξK]i*{φj}/{φj}T*[K]*{φj}

  де {φj} – вектор j-ї форми коливань, [K] – матриця жорсткості моделі, ∑[ξK]i – матриця жорсткості для i-го елемента або підсистеми, помножена на коефіцієнт дисипації (коефіцієнт демпфування у частках від критичного) для цього елемента.

  ҐРУНТ

  • Реалізований розрахунок пружної основи (“Метод 5”) по формулі (4) СНиП 2.02.05-87 "Фундаменти машин з динамічними навантаженнями". Дана можливість дозволяє визначити коефіцієнт пружного рівномірного стиснення Cz (C1z) при динамічних впливах на фундамент.

  • Реалізований розрахунок жорсткостей одновузлових КЕ для моделювання горизонтальної жорсткості закріплення фундаменту в залежності від С1z, призначених на елементи, що примикають, або від С1z, заданого користувачем.

  Примітка: також реалізовано розрахунок поворотної жорсткості одновузлових КЕ, що моделюють коливальну жорсткість фундаменту в цілому. Слід зазначити, що лінійні жорсткості, розподілені по підошві фундаменту - коефіцієнти постелі С1 = Сz - також чинять опір повороту будівлі. Тому отримані поворотні жорсткості одновузлових КЕ, розподілені по площі фундаменту у відповідних вузлах, потребують коригування користувачем.
  Порада: переважніше для введення піддатливих в'язів у фундаменті користуватися КЕ57, а не КЕ51, оскільки в такому випадку не буде з'являтися зайвих жорсткостей у списку жорсткістних характеристик, і при цьому мозаїку жорсткостей КЕ57 для візуалізації та звіту можна отримати з меню «Мозаїка жорсткістних характеристик паль”.

  Ґрунт_горизонтальні-КЕ57

  Розрахунок жорсткостей одновузлових КЕ для моделювання горизонтальної жорсткості закріплення фундаменту
  • Додано налаштування об'єднання навантажень не лише за %, але й за мінімальним абсолютним значенням. Додано глобальне налаштування в меню “Опції”.

  • Реалізовано можливість чисельно відображати характеристики ІГЕ на розрізі. Дане графічне подання можна використовувати для документування у Книзі Звітів.

  • Для КЕ пластин для яких виконується розрахунок С1/С2 з використанням системи "ҐРУНТ", додано контроль напрямку місцевих осей Z1 для того, щоб виключити випадки, коли додатна відсіч Rz не передається у вихідні дані для уточнення між ітераціями.

  • Розширено функціонал завдання ґрунтової подушки:
   • додана опція для формування подушки змінної потужності “До підошви шару …”;
   • зроблена нова опція додавання ваги подушки в додаткові навантаження (у такому разі побутовий тиск вважається від ґрунтів природного залягання).

  Ґрунт_подушка-параметри

  Нові параметри ґрунтової подушки

  Примітки:

  • У першому релізі версії 2022 була додана можливість задавати параметри ґрунтової подушки для окремих підгруп імпортованих навантажень, і тепер весь набір нових параметрів також може бути застосований окремо для різних ділянок фундаменту, яким призначені окремі підгрупи Pz.

  • У 2022 R1 та попередніх версіях ґрунтова подушка з точки зору розрахунку задавалася тільки як частина природної основи. При цьому епюра побутового тиску будувалася від ґрунтів більшої ваги (ґрунтів природного залягання або ґрунту подушки, щоб розрахунком знайти більш консервативний результат – велику глибину товщини, що стискається). Але епюра від ваги ґрунту з котловану (сигма-zy) у будь-якому випадку будується тільки від ґрунтів природного залягання. Важливий момент - для ґрунту подушки коефіцієнт переходу до вторинної гілки навантаження необхідно задавати рівним 1, оскільки подушка (заміщаючий ґрунт) не була деформована від побутового тиску ґрунту в природному заляганні.

  • Починаючи з релізу 2 версії 2022 з'явилася можливість автоматично формувати вагу ґрунтової подушки і додати її до додаткових навантажень (у тому числі для подушок змінної потужності), таким чином ґрунтова подушка вже може вважатися частиною фундаменту, а не основи (тому для такого випадку побутовий тиск враховується тільки від ґрунтів природного залягання).

  На рисунку нижче розглянуто дворівневий фундамент, у якому автоматично заміщається природний ґрунт. При цьому:

  • для нижнього фундаменту ґрунтова подушка задана, як частина основи (не формує додатковий тиск - наприклад, на будмайданчику виконано заміщення слабкого ґрунту, осідання від ваги заміщуючого ґрунту реалізувався, а потім було розпочато зведення фундаменту та конструкцій цоколя);

  • для верхнього фундаменту подушка, що заміщає слабкий ґрунт, вже є частиною фундаменту, оскільки її вага впливає на осідання вже зведених частин фундаменту та цоколя.

  Ґрунт_подушка-без-ваги
  Эпюры бытового и дополнительного давления, когда грунтовая подушка является частью основания (Ґрунт_подушка-без-вваги)
  Ґрунт_подушка-з-вагою
  Епюри побутового та додаткового тиску, коли ґрунтова подушка є частиною фундаменту (Ґрунт_подушка-з-вагою)
  • У параметрах груп паль додано опцію, що дозволяє до загальної довжини палі додати довжину її жорсткої вставки, яка формується автоматично, якщо голова палі знаходиться між пластинчастими елементами плитного ростверку (раніше і зараз без цієї опції жорстка вставка формується, зменшуючи гнучку частину стержнів, з яких складається паля).

  АРМ-САПР

  • Додано можливість перевірки та підбору армування на підставі РСН(в) сформованих для задач динаміки у часі.

  • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 виконано поділ сполучень зусиль по групах (основне, аварійне та сейсмічне) та врахування відповідних характеристик матеріалів у розрахунку продавлювання.

  • Для конструктивних елементів колон, в яких підбирається арматура з урахуванням гнучкості по номінальній кривизні, організовано єдине виведення результатів підібраних площ для всіх елементів, що входять до конструктивного елементу. Дана особливість стосується розрахунку по нормах СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.

  • Для норм СНиП 2.03.01-84* у параметрах матеріалів «Бетон» додана опція «Уточнювати схему утворення тріщин». Використання даного налаштування призводить до того, що незалежно від співвідношення тензора ядрових моментів і моменту тріщиноутворення Мб.т., буде виконано розрахунок поздовжнього армування для плоского елемента.

  • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 виправлено врахування коефіцієнта розрахункової довжини для конструктивних елементів. Раніше моменти для розрахунку Мекв. приймалися по кінцях КоЕ, але при цьому коефіцієнт розрахункової довжини брався із довжин окремих КЕ.

  • Додано виведення результатів для випадку, коли "Арматура нарощувалася за умов забезпечення міцності в похилих перерізах".

  • Модифіковано алгоритм підбору армування для пластинчастих елементів за теорією Карпенка для випадку врахування поздовжнього вигину.

  СТК-САПР

  • Реалізовано розрахункові процедури відповідно до ДБН В.2.6-198:2014 Змінення №1.

  • Додано перевірку/підбір перерізів на підставі РСН(в) сформованих для задач динаміки в часі.

  • У локальному режимі розрахунку типу елемента “колона” доданий окремий висновок % використання по дотичних напруженнях. Раніше результати цієї перевірки потрапляли у підсумковий % використання, що ускладнювало аналіз розрахунку.

  РС-САПР

  Додані нові сортаменти сталей:

  • ДСТУ 8539:2015 “Прокат для будівельних сталевих конструкцій”;
  • ДСТУ 8541:2015 “Прокат сталевий підвищеної міцності”;
  • ДСТУ 8938:2019 “Труби сталеві безшовні гарячедеформовані”.

  ЦЕГЛА

  • Реалізовано побудову графіків зміни навантажень для цегляних рівнів у задачах динаміки у часі.

  Побудова графіків зміни зусиль для цегляних рівнів у задачах динаміки у часі

  Побудова графіків зміни зусиль для цегляних рівнів у задачах динаміки у часі

  Система документирования «Книга отчетов»

  • При одночасному збереженні групи виділених зображень “Книги звітів” додано можливість, при встановленому прапорці “Застосувати для всіх файлів”, змінити розміри інших зображень (збільшити чи зменшити) відповідно до пропорційного збільшення або зменшення першого зображення.

  Збереження групи виділених зображень Книги звітів із зміною розмірів усієї групи зображень

  Збереження групи виділених зображень Книги звітів із зміною розмірів усієї групи зображень
  • Для контролю та документування вихідних даних додано можливість представлення комбінацій РСН у формульному вигляді.

  Представлення комбінацій РСН у формульному виді_ru.png

  Представлення комбінацій РСН у формульному виді
  • Додано можливість документування характеристик ґрунтів та свердловин з можливістю подальшої верстки.
  • Додано можливість запису графіків зміни реакцій у часі у форматі *xls, *csv.
  • Для таблиць зусиль розрахунку продавлювання доданий стовпець з індексом групи зусиль.
Прив'язка Сапфіру:  САПФІР-3D 2022 R2
Змінено: 24 лютого, 2023

Коментарі

Написати

Історія версій