Єврокод 2. Залізобетонні конструкції

У ПК ЛІРА-САПР реалізовано вимоги будівельних нормативних документів багатьох країн, у тому числі комплекту гармонізованих європейських стандартів Eurocodes (Єврокоди), а також національних додатків до Eurocodes для Республіки Казахстан, Республіки Білорусь та України.

Єврокод 2. Залізобетонні конструкції

У ПК ЛІРА САПР реалізовано розрахунок залізобетонних конструкцій, підбір та перевірка заданого армування у колонах, балках, плитах, стінах відповідно до вимог Єврокод:

 • EN 1992-1-1:2004, IDT "Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для будівель";
 • СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 "Проектування залізобетонних конструкцій" (Казахстан);
 • Норми Республіки Білорусь ТКП EN 1992-1-1:2009* (02250). Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для будівель.

Для проектування конструкцій із залізобетону згідно з цими нормами ЛІРА-САПР має необхідний набір функцій задання вихідних даних та аналізу отриманих результатів.

Перерізи елементів:

прямокутне, таврове симетричне, таврове несиметричне, двотаврове симетричне, двотаврове несиметричне, коробчасте, кільцеве, кругле, кутове, хрестове симетричне, хрестове несиметричне.

Класи бетону та арматури:

відповідно до обраних норм розрахунку.

Зусилля та напруження:

зусилля у стержнях, напруження в балках-стінках, погонні зусилля в плитах, напруження та погонні зусилля в оболонках.

У режимі конструювання та розрахунку залізобетонних конструкцій реалізовано підбір площ перерізу арматури колон, балок (розрахунок залізобетонної балки), плит та оболонок за першим та другим граничним станом відповідно до чинних нормативів.

Передбачено використання довільних характеристик бетону та арматури, що має велике значення при розрахунках, пов'язаних із реконструкцією споруд. Даний режим дозволяє об'єднувати кілька однотипних елементів у конструктивний елемент і проводити ув'язку арматури по довжині всього цього елементу.

Результати підбору армування у пластинах

Результати підбору армування у пластинах

Отримані результати можуть бути представлені у графічному та табличному вигляді. У графічному вигляді результати підбору необхідного армування може бути представлено у вигляді площі (см2) та у вигляді ш(n) s(k).

1. Матеріали

1.1 Тип армування стержень

Для підбору арматури відповідно до вимог Єврокод 2 (EN 1992-1-1:2004, ІDT), Єврокод 2 (Білорусь) (ТПК EN 1992-1-1:2009*), Єврокод 2 (Казахстан) (СП РК EN 1992-1 -1:2004/2011) у стержневих елементах задаються загальні характеристики матеріалів. Зі списку вибирається вид розрахунку: стержень, балка, колона, пілон або похила балка.

Для розташування арматури у перерізі вибирається тип армування: симетричне, несиметричне, симетричне та несиметричне. За умовчанням встановлено ознаку розташування кутових арматурних стержнів по кутах залізобетонного перерізу. Для всіх видів розрахунку, крім «стержень», можна включити або відключити врахування конструктивних вимог для обраного нормативного документу.

Для кожного окремого виду розрахунку (рядки параметрів) задаються відстані до центру ваги арматури.

Окремо можна включити або вимкнути ознаку розрахунку армування з розкриття тріщин. Задається граничне значення ширини розкриття тріщин та діаметр арматури для розрахунку ширини розкриття тріщин.

Для позацентрово стислих елементів необхідно задати інформацію про довжину елемента та розрахункові довжини.

Матеріали: тип «Похила балка»
Матеріали: тип «Похила балка»

Примітка. «Похила балка», на відміну від звичайного виду розрахунку «Балка» дозволяє врахувати поздовжню силу стиску і відповідно довжини та розрахункові довжини елементів. При цьому можуть бути враховані конструктивні вимоги для балок.

1.2 Тип армування пластина

Матеріали: тип «Пластина»

Матеріали: тип «Пластина»

Для розрахунку армування згідно з вимогами Єврокод 2 (EN 1992-1-1:2004, IDT), Єврокод 2 (Білорусь) (ТПК EN 1992-1-1:2009*), Єврокод 2 (Казахстан) (СП РК EN 1992-1 -1:2004/2011) у пластинчастих елементах у загальних характеристиках зі списку вибирається вид розрахунку (за замовчуванням вибирається вид розрахунку «Оболонка»). Підбір арматури може бути зроблений лише з теорії Вуда.

Є можливість задати різні відстані до центру ваги арматури за напрямом місцевої осі Х та місцевої осі Y як біля верхньої, так і біля нижньої грані. Якщо задати однакові значення відстані до верхньої та нижньої грані, арматура підбереться посередині перерізу пластинчастих елементів.

Окремо можна включити або вимкнути ознаку розрахунку армування з розкриття тріщин. Задається граничне значення ширини розкриття тріщин і крок арматурних стержнів, яким буде обчислений діаметр арматури для розрахунку ширини розкриття тріщин, або безпосередньо діаметр арматури для розрахунку ширини розкриття тріщин.

Для вертикальних пластинчастих елементів стіни можна задати інформацію про висоту та розрахункову висоту стіни. Для розташування арматури у перерізі стіни вибирається тип армування: симетричне або несиметричне.

1.3 Характеристики бетону

У характеристиках бетону задається вид бетону, клас бетону та діаграма стану бетону. Є можливість задати коефіцієнти до міцності бетону. За умовчанням встановлено рекомендовані значення для вибраного нормативного документа.

Для збільшення моментів з урахуванням ефектів другого роду у позацентрово стислих стержневих елементах задаються випадкові ексцентриситети. Величини мінімальних випадкових ексцентриситетів обчислюються програмою автоматично.

Діаграма напруження-деформація

В якості розрахункових діаграм стану стиснутого бетону, що визначають зв'язок між напруженнями та відносними деформаціями, вибирається параболічно-прямокутна або білінійна діаграма, п. 3.1.7 (1) та 3.1.7 (2) СП РК EN 1992-1-1:2004/ 2011 року.

Відносна вологість повітря

Задається відносна вологість повітря (%) для визначення номінальної вільної усадки при висиханні бетону з цементом CEM класу N, п. 3.1.4 (6) СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.

Коефіцієнт αct урахування впливу тривалих процесів (розтягування)

Задається коефіцієнт урахування впливу тривалих процесів на міцність при розтягуванні бетону та несприятливих наслідків в результаті способу застосування навантаження, п. 3.1.6 (2) СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.

Коефіцієнт η для пониження γc за даними випробувань готової конструкції

Задається поправочний коефіцієнт η для зниження приватного коефіцієнта безпеки γc, який ґрунтується на випробуваннях готової конструкції або елемента відповідно до п. А.2.3 (1) СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.

Коефіцієнти обмеження напружень

Задаються коефіцієнти для розрахунку за граничними станами по експлуатаційній придатності: коефіцієнт обмеження стискаючих напруг у бетоні k1 за п. 7.2 (2) та коефіцієнт обмеження стискаючих напруг у бетоні при повзучості k2 (регулює вибір моделі повзучості) відповідно до п. 7.2 (3) СП РК EN 1992-1-1:2004/2011. Діапазон припустимих значень 0.3...1.

Коефіцієнт повзучості

Задається граничне значення коефіцієнта повзучості φ(∞, tn) відповідно до п. 3.1.4 (5) СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.

Коефіцієнт αcc урахування впливу тривалих процесів (стиск)

Задається коефіцієнт урахування впливу тривалих процесів на міцність при стисканні бетону та несприятливих наслідків в результаті способу застосування навантаження &lpha;cc, п. 3.1.6 (1) СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 . За умовчанням αcc прийнятий рівним 0.85, для аварійних сполучень - рівним 1.2, для сейсмічних сполучень - рівним 1. При розрахунку за граничними станами II групи (контроль тріщин) завжди приймається рівним 1. Діапазон допустимих значень 0.8...1.

Коефіцієнт γc надійності

Задається окремий коефіцієнт безпеки (коефіцієнт надійності) для бетону для постійних і перехідних (тривалих та короткочасних) розрахункових ситуацій відповідно до п. 2.4.2.4 (1) СП РК EN 1992-1-1 :2004/2011. За умовчанням γc прийнято рівним 1.5, для аварійних і сейсмічних сполучень – рівним 1.2, при розрахунку за граничними станами II групи (контроль тріщин) – рівним 1. Діапазон допустимих значень 1...2.

Випадкові ексцентриситети (стержень)

Задаються випадкові ексцентриситети у двох напрямках перерізу в площинах X1OZ1 (EY, момент My) та X1OY1 (EZ, момент Mz).

Врахувати в розрахунку точний розмір перерізу

Установка прапорця дозволяє скоригувати приватний коефіцієнт безпеки для матеріалів у разі, якщо є точно виміряні розміри, див. п. А.2.2 СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.

Врахувати ефекти 1-го роду

Установка прапорця дозволяє врахувати ефекти 1-го роду (несприятливі ефекти без урахування впливу деформації конструкції, але з урахуванням геометричних недосконалостей), див. п. 5.2 СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.

Врахувати ефекти 2-го роду

Установка прапорця дозволяє врахувати ефекти 2-го роду (додаткові несприятливі ефекти, зумовлені деформацією конструкції), див. 5.1.4 СП РК EN 1992-1-1:2004/2011. У списку потрібно вибрати, для яких розрахунків їх потрібно враховувати (Жорсткість + Кривизна, Жорсткість, Кривизна).

Таблиця розрахункових характеристик.

Для обраного класу бетону відображаються нормативні та розрахункові характеристики:

 • E_cm - модуль пружності;
 • f_ck - характеристична циліндрична міцність бетону на стиск у віці 28 діб;
 • f_ck_cube – характеристична кубикова міцність бетону на стиск у віці 28 діб;
 • f_cm - середнє значення циліндричної міцності бетону на стиск;
 • f_ctm – Середнє значення міцності бетону осьовому розтягу;
 • f_ctk_005 - характеристична міцність бетону осьовому розтягу;
 • (решта).

Таблиця доступна для редагування для додаткових, користувацьких класів бетону.

Рисунок 3.5. Матеріали бетон

Матеріали: бетон

1.4 Характеристики арматури

Клас, вид та міцність поздовжньої арматури

Із запропонованого списку вибирається клас поздовжньої арматури: A, B, C. Із запропонованого списку вибирається вид поздовжньої арматури (стержні, стержні з бухт, дріт) за т. С.2N СП РК EN 1992-1-1:2004/2011. Задається характеристичний (нормативний) опір поздовжньої арматури – межа текучості fyk за т. С.1 СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.

Клас, вид і міцність поперечної арматури

Із запропонованого списку вибирається клас поперечної арматури. Із запропонованого списку вибирається вид поздовжньої арматури. Задається характеристичний (нормативний) опір поздовжньої арматури fyk.

Характеристики пластичності. Відношення міцності на розтяг до межі текучості

Для поздовжньої та поперечної арматури задається відношення k=ftk/fyk міцності арматури на розтяг до межі текучості, мінімальне значення, за т. С.1 СП РК EN 1992- 1-1:2004/2011.

Характеристики пластичності. Характеристичні деформації при максимальній силі

Для поздовжньої та поперечної арматури задається характеристична деформація (максимальне подовження) при максимальній силі µuk, %, згідно з т. С.1 СП РК EN 1992-1-1:2004/2011.

Окремий коефіцієнт

Для поздовжньої та поперечної арматури при розрахунку за граничними станами І групи для постійних та перехідних розрахункових ситуацій задається окремий коефіцієнт іs за п. 2.4.2.4 СП СП РК EN 1992-1-1:2004/2011. За умовчанням обидва коефіцієнти іs прийняті рівними 1.15, для аварійних та сейсмічних сполучень – рівними 1, при розрахунку за граничними станами ІІ групи (контроль тріщин) – рівними 1. Діапазон допустимих значень 1...2

Вид арматурного каркасу

Із запропонованого списку вибирається вид арматурного каркасу (в'язаний, зварний).

Максимальний діаметр

Для стержнів задається максимальний діаметр поздовжньої арматури, що використовується при підборі арматури по міцності (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40).

Кількість арматурних стержнів у кутах перерізу

Для підбору арматури з алгоритмом виділення кутових стержнів потрібно задати кількість арматурних стержнів, що розташовані в кутах перерізу.

Сортамент

Встановлюється діапазон використовуваних діаметрів.

Коефіцієнти обмеження напружень

Задаються коефіцієнти для розрахунку за граничними станами по експлуатаційный придатності: коефіцієнт обмеження розтягуючих зусиль в арматурі k3 і коефіцієнт обмеження розтягуючих зусиль в арматурі при вимушених деформаціях k4 за п.7.2 (5) СП РК EN 1992-1-1:2004/2011. Діапазон допустимих значень 0.3…1.

Розрахунок поперечної арматури

Для розрахунку поперечної арматури за ферменною моделлю окремо для основних (постійних та перехідних розрахункових ситуацій), аварійних та сейсмічних сполучень задаються кути ? між бетонним стиснутим розкосом та віссю балки, перпендикулярної до поперечного зусилля. У відповідному списку вибирається спосіб визначення – Розрахунок (кут буде обчислено), Кут (необхідно задати кут від 21.8 до 45 °), Діапазон (в розрахунку будуть використовуватися кути в діапазоні 21.8 ... 45 °). Граничні значення кута нахилу підкосу у стінці ? див. п.6.2.3 (2) СП РК EN 1992-1-1:2004/2011. При встановленні відповідного прапорця значення cot? (ctg?) можна Обмежити довжиною КоЕ (довжиною конструктивного елемента).

Таблиця розрахункових характеристик

Для класів арматури (подовжньої, поперечної) відображаються нормативні та розрахункові характеристики:

 • fyk – характеристичний (нормативний) опір поздовжньої арматури;
 • клас;
 • D – діаметр, мм;
 • fyd – розрахунковий опір поздовжньої арматури;
 • ftk – характеристичне (нормативне) значення тимчасового опору;
 • fywd – розрахунковий опір поперечної арматури;
 • Es – модуль пружності;
 • k (ftk/fyk) – відношення міцності арматури на розтяг до межі плинності, мінімальне значення;
 • eps_uk - характеристична деформація при максимальній силі.

Рисунок 3.6. Матеріали арматура

Матеріали: арматура

2. Підбір арматури у стержневих елементах

Для підбору арматури в стержневих елементах реалізовані універсальні ітераційні оптимізуючи методи, що дозволяють за однотипною методикою розраховувати перерізи довільної форми (прямокутні, хрестові, таврові, двотаврові, коробчасті, кутові , круглі, кільцьові) з довільним розташуванням арматури на довільні види напруженого стану (плоский вигин, косий вигин, вигин з крученням, плоский позацентровий стиск – розтяг, одночасна дія всіх шести видів зусиль – Mx, My, N, Qx, Qy, Mкр.

При доборі арматури враховуються фундаментальні положення норм, що реалізуються.

В ітераційних алгоритмах реалізовані оптимізуючі принципи, що: пріоритетно нарощується арматура в найбільш напружених зонах перерізу, враховується взаємний вплив арматури підібраної по різних РСН. Реалізовані алгоритми відповідають вимогам гнучкості, тому що користувачу надається можливість призначати режими підбору арматури:

 • вибирати тип розташування арматури по перерізу (симетричне відносно однієї або двох головних осей перерізу, рівномірне розташування арматури вздовж заданих граней, довільне розташування арматури);
 • призначати режим «кутові стержні», за яким універсальний алгоритм пріоритетно нарощує площу арматури у кутових зонах – у ряді випадків такий підхід дозволяє скоротити витрату арматури на 20-30% порівняно з іншими типами розташування арматури по перерізу;
 • призначати граничні діаметри арматурних стержнів при підборі арматури за другим граничним станом, так як призначення менших діаметрів покращує опір залізобетонного елемента тріщиноутворення і в цьому випадку площа необхідної арматури може бути значно зменшена;
 • регулювати параметри ітераційного процесу, дещо зменшуючи точність підбору арматури (у цьому випадку похибка може становити 3-5%), але значно збільшуючи швидкодію алгоритму та навпаки.

3. Підбір арматури у пластинах

У ПК ЛІРА-САПР реалізовано можливість підбору площі арматури для пластинчастих елементів за теорією Вуда. Також розроблено алгоритм, який дозволяє отримати площу арматури для пластинчастих елементів теорії Вуда з оптимізацією врахування дотичних напружень.

Ознака Враховувати пластичність дозволяє для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011, ТКП EN 1992-1-1-2009*, EN 1992-1-1:2004, IDT при розрахунку з/б перерізів використовувати модифікований алгоритм перевірки рівноваги та обчислення напружень та деформацій у довільних точках перерізу. Для методики Вуда-Армера (Wood-Armer method) на базі цього алгоритму виконується підбір та перевірка арматури для I та II граничного стану. Цей метод дозволяє прискорити підбір арматури та отримати у площині пластини більш плавний розподіл арматури. Даний алгоритм підключено до розрахунку за нормами СП РК EN 1992-1-1:2004/2011, EN 1992-1-1:2004, ДБН В.2.6-98:2009, ТКП EN 1992-1-1:2009, ДСТУ- Н Б EN 1992-1-1:2010.

4. Задане армування (ТЗА)

Типи заданого армування
Типи заданого армування

Для перевірки несучої здатності перерізів стержневих та пластинчастих елементів згідно з діючими нормативними документами у програмному комплексі ЛІРА-САПР проектувальники можуть використовувати задану реальну розстановку арматури.

Максимально швидко та комфортно задати розстановку арматурних стержнів будь-якої складності у пластинах та стержневих елементах можна за допомогою типів заданого армування.

Результатом перевірки несучої здатності перерізів із заданим армуванням відповідно до норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011, ТКП EN 1992-1-1-2009*, EN 1992-1-1:2004, IDT є коефіцієнт запасу несучої здатності у кожному елементі пластин та у кожному перерізі стержнів.

Перевірка заданої поздовжньої арматури по міцності: для стержнів – на дію N, My, Mz, для пластин – на дію Mx, My, Mxy, Nx, Ny, Txy. А також виконуються повна перевірка (включає перевірку на спільну дію крутного моменту і поперечної сили і перевірку на спільну дію крутного і згинального моментів), перевірки на дію крутного моменту (стержні), на дію поперечних сил, по розкриттю тріщин.

5. Розрахунок на продавлювання

Параметри контурів продавлювання

Параметри контурів продавлювання

Технологія підготовки МКЕ моделі для розрахунку на продавлювання безбалочних перекриттів та фундаментних плит реалізована в ПК ЛІРА-САПР дозволяє наповнювати модель необхідною інформацією для розрахунку на продавлювання відповідно до вимог нормативних документів, відстежувати всі зміни в ній, редагувати контури та аналізувати отримані результати.

Матеріали: продавлювання

Матеріали: продавлювання

Для визначення коефіцієнта армування (використовується при розрахунку опору плити продавлювання) у матеріалах додатково задається площа або відсоток армування плити за напрямами узгоджених осей X та Y. У разі якщо ці дані не будуть задані, коефіцієнт армування буде прийнятий рівним 0,02.

Результати розрахунку продавлювання

Результати розрахунку продавлювання

В результаті розрахунку на продавлювання видаються дані про коеф. несучої здатності для продавлювання, площа арматури продавлювання. Результати доступні як у графічному, так і в табличному виді.

6. Локальний режим армування

Результати підбору армування в стержнях у ВІЗОР-САПР та ЛАРМ-САПР
Результати підбору армування в стержнях у ВІЗОР-САПР та ЛАРМ-САПР

ЛАРМ-САПР (локальний режим армування) призначений для визначення та перевірки армування окремого залізобетонного стержневого або пластинчастого елементу відповідно до наступних нормативних вимог: СП РК EN 1992-1-1:2004/2011, EN 1992-1-1:2004, ТКП EN 1992-1-1:2009.

Дозволяє багаторазово змінювати параметри перерізу, геометричні характеристики елемента, задане армування перерізу, інформацію про матеріали, зусилля або розрахункові сполучення навантажень [РСН]) та проводити підбір або перевірку армування.

7. Система САПФІР-ЗБК

САПФІР-ЗБК

САПФІР-ЗБК

За допомогою системи САПФІР-ЗБК можна виконати конструювання та отримати робочі креслення армування, специфікацію арматури, відомість витрати сталі та відомість деталей для плит перекриттів, діафрагм, колон і балок.

 • Конструювання здійснюється в автоматизованому режимі інтерактивними графічними методами на основі результатів розрахунку армування, представлених у вигляді ізополів або мозаїк площі арматури.
 • Забезпечується позначення основного (фонового) армування та ділянок розкладки стержнів додаткової арматури, із зазначенням їх параметрів, прив'язки та приміток, розрахунок анкерування та облік перевитрати на перепуск.

САПФІР-ЗБК імпортує результати розрахунку армування з ПК ЛІРА-САПР і показує ізополя та мозаїки армування в якості фону для конструйованої плити перекриття. Здійснюється налаштування шкали представлення результатів та вибір основної арматури, при цьому автоматично змінюються плями ізополів. На фоні ізополів конструктор розміщує ділянки додаткового армування.

Програма дозволяє одержати картину недоармування плити у вигляді мозаїки. Під час графічного редагування додаткової арматури мозаїка недоармування змінюється.

Специфікація арматури передбачає можливості уніфікації позицій, при цьому користувачеві повідомляється ціна кожного кроку уніфікації в сенсі перевитрати арматури.

Автоматично формуються листи креслень – схеми розташування арматури. На листі опційно можуть бути додатково розміщені специфікація арматури, відомість деталей, відомість витрати сталі.

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію