Історія версій
ЛІРА-САПР

Розрахункові можливості

Розрахункові можливості

Змінено: Березень 26, 2024
 • Актуалізовано модуль динаміки (32) у відповідності до вимог “СНРА 20.04-2020. Будівельні норми Республіки Вірменія Сейсмостійке будівництво. Норми проектування”.

Задання параметрів сейсмічного впливу згідно норм СНРА 20.04-2020 (Вірменія)

Задання параметрів сейсмічного впливу згідно норм СНРА 20.04-2020 (Вірменія)
 • Для об'ємних ітераційних КЕ додано інформацію про НДС перерізу, яка дозволяє аналізувати стан основного та армуючого матеріалів.

 • Для нелінійних пружних в'язів (КЕ 295, 296) реалізовано обчислення остаточних жорсткостей.

Інструменти аналізу властивостей і результатів розрахунку

Змінено: Березень 26, 2024
 • Для задач з розрахунком на динаміку у часі додано можливість відображення у глобальній або місцевій системі координат мозаїк прискорень та швидкостей для всіх вузлів схеми. Також доступний перегляд анімації зміни прискорень та швидкостей у часі.

Мозаїки прискорень та швидкостей для всіх вузлів схеми для задач з розрахунком на динаміку у часі

Мозаїки прискорень та швидкостей для всіх вузлів схеми для задач з розрахунком на динаміку у часі
 • Для задач з розрахунком на динаміку в часі на основі обчислених прискорень для вузла схеми, що розглядається, реалізовано побудову графіка спектра відгуку за напрямками X, Y, Z, UX, UY, UZ.

Графіки зміни переміщення, прискорення в залежності від часу. Графік вузлового спектру відповіді

Графіки зміни переміщення, прискорення в залежності від часу. Графік вузлового спектру відгуку
 • Додано опцію, яка дозволяє при розгляді вузла із заданою акселерограмою за вибраним напрямком при побудові графіка прискорення та спектра відгуку підсумувати заданий графік і графік, отриманий за результатами розрахунку.

 • Додано опцію вибору способу відображення мозаїк, що представляє початкові, кінцеві та відносні значення нелінійних жорсткостей пластин і стержнів обчислених в результаті розрахунку системи Інженерна нелінійність 1 (ітераційний метод розрахунку на визначальне навантаження) та фізично нелінійного розрахунку моделюючого процес зведення (Монтаж, Інженерна нелінійність 2 (кроковий метод розрахунку на визначальне навантаження), Прогресуюче обвалення). А для одновузлових і двовузлових скінченних елементів, що моделюють пружні в'язі з урахуванням граничного зусилля (КЕ 251, 252, 255, 256, 261, 262, 265, 266) і нелінійні пружні в'язі (КЕ 295, 296) додано мозаїки обчислених остаточних жорсткостей.

Початкове, кінцеве та відносне значення згинальної жорсткість пластин вздовж узгоджених місцевих осей X1

Початкове, кінцеве та відносне значення згинальної жорсткість пластин вздовж узгоджених місцевих осей X1
 • Для фізично нелінійних задач із використанням об'ємних ітераційних елементів реалізовано інструмент для перегляду, дослідження та документування обчислених параметрів напружено-деформованого стану. У вікні Стан перерізу представлені наступні результати розрахунку для вибраного об'ємного ітераційного елемента в режимі отримання інформації:

  • мозаїка нормальних напружень в основному/ армуючому матеріалі об'ємного елементу;
  • мозаїка відносних деформацій в основному/ армуючому матеріалі об'ємного елементу;
  • мозаїка дотичних напружень τxy/ τxz/ τyz в основному матеріалі об'ємного елементу;
  • мозаїка відносних деформацій γxy/ γxz/ γyz в основному матеріалі об'ємного елементу.

Оцінка напруженого стану основного та армуючого матеріалів фізично нелінійного ітераційного об'ємного елементу

Оцінка напруженого стану основного та армуючого матеріалів фізично нелінійного ітераційного об'ємного елементу
 • Реалізовано нові режими мозаїк для виконання аналізу опору ґрунту:

  • Мозаїка опору ґрунту Rz (погонна) (Н/м);
  • Мозаїка опору ґрунту Ry (погонна) (Н/м);
  • Мозаїка опору ґрунту Rz/Bc (Н/м^2);
  • Мозаїка опору ґрунту Ry/Hc (Н/м^2).

  Примітка

  Вс - ширину осадової лунки, розмір, паралельний осі Y1 стержня (м);
  Нс - шириною осадової лунки, розмір, паралельний осі Z1 стержня (м).

Перерозподіл мас

Змінено: 02.01.2024 13:40:33

Реалізовано процедуру перерозподілу мас. Для кожного спектрального динамічного завантаження та для динаміки в часі можна задати набір груп перерозподілу мас. Ця функціональність дозволяє виконати вимоги нормативних документів, що стосуються врахування ефектів кручення, викликаних невизначеністю в розташуванні мас та просторовими варіаціями сейсмічного впливу.

Кожна група має такі параметри:

 • Положення місцевої системи координат групи. Можливі два варіанти задання положення цієї системи координат: за умовчанням і  задання кута повороту навколо глобальної осі Z.
 • Зміщення мас уздовж місцевої осі R` (Eak_R`).
 • Зміщення мас уздовж місцевої осі T` (Eak_T`).
 • Список елементів для формування групи.

Групи перерозподілу мас в елементах

Групи перерозподілу мас в елементах

Положення МСК групи за умовчанням визначається наступним чином:

 • для однокомпонентних сейсмічних впливів – напрямок місцевої осі Х визначається як проекція сейсмічного впливу на площину ХOY глобальної системи координат.
 • для трикомпонентних сейсмічних впливів з радіальними складовими – напрямок місцевої осі Х збігається з напрямком радіальної складової сейсмічного впливу;
 • для інших спектральних динамічних впливів та динаміки у часі – місцева система координат групи збігається з глобальною системою координат.

Мета перерозподілу мас – змістити центри мас на задані величини зміщень Eak_R` і Eak_T`.

Важливо!

У групі перерозподіляються маси, одержані з навантажень та ваг мас, прикладених на елементи і безпосередньо на внутрішні вузли групи. Внутрішні вузли групи – це вузли, які належать лише елементам групи. Для збору мас елемента групи в його вузли використовується діагональна матриця мас, незалежно від того, який тип матриці був заданий.


Коефіцієнти дисипації

Змінено: 25.12.2023 15:03:25
 • Додано обчислення коефіцієнтів дисипації за формами для динамічних модулів 41 і 64 (обчислюється на підставі коефіцієнтів дисипації, заданих для елементів).

Примітка: у версії Ліра-САПР 2022 R2 при розрахунку на акселерограми сейсмічного впливу з використанням 27 і 29 модулів динаміки для розрахункових моделей, що складаються з елементів або підсистем з різними властивостями, що демпфують, був реалізований розрахунок еквівалентного загасання за j-ою власною формою коливань по такій формулі:

ξj={φj}T*∑[ξK]i*{φj}/{φj}T*[K]*{φj}

де {φj} – вектор j-ї форми коливань, [K] – матриця жорсткості моделі, ∑[ξK]i – матриця жорсткості для i-го елемента або підсистеми, помножена на коефіцієнт дисипації (коефіцієнт демпфування у частках від критичного) для цього елемента.

 • Додано можливість використовувати окремо коефіцієнти дисипації для кожного динамічного завантаження в модулях динаміки 27/29 та 41/64. Для цих модулів додалася можливість обмежувати коефіцієнт дисипації: для 27 та 29 – максимальний коефіцієнт дисипації, для 41 та 64 – мінімальне та максимальне Nu.

Врахування демпфування для спектрального методу

Врахування демпфування для спектрального методу

Сейсмоізолятори

Змінено: 15.12.2023 11:46:07

Для КЕ тертя 263/264 реалізовано опцію "Розвантаження з початковою жорсткістю". Опція дозволяє реалізувати гістерезисну поведінку КЕ при циклічному навантаженні: у момент зміни напрямку руху (коли швидкість дорівнює 0) відбувається спрацьовування сили тертя T=N*mf (mf - заданий у параметрах жорсткості коефіцієнт тертя). КЕ тертя при включенні опції "розвантаження з початковою жорсткістю" дозволяє описати, наприклад, поведінку фрикційного сейсмоізолятора, а при паралельному з'єднанні з КЕ пружного зв'язку - фрикційний маятниковий сейсмоізолятор.

Робота фрикційного маятникового сейсмоізолятора

Робота фрикційного маятникового сейсмоізолятора

Pushover Analysis

Змінено: 02.01.2024 13:41:53
 • Для розрахунку методом Pushover Analysis додана можливість задання користувацьких кроків прикладання горизонтального сейсмічного навантаження та врахування коефіцієнта дисипації.

Розрахунок на сейсмічний вплив методом Pushover Analysis

Розрахунок на сейсмічний вплив методом Pushover Analysis
 • У розрахунку методом Pushover Analysis реалізовано можливість використовувати ітераційні КЕ, раніше використовувалися тільки крокові. Наприклад, дана можливість дозволяє враховувати локальну пластичність за допомогою введення нелінійних шарнірів та непружних в'язей.

Приклад використання КЕ непружних в'язей у розрахунку Pushover Analysis

Приклад використання КЕ непружних в'язей у розрахунку Pushover Analysis

Скінченний елемент "стик"

Змінено: 15.12.2023 11:46:37

Для КЕ стику додано опцію "Розвантаження з початковою жорсткістю". Розвантаження виконується за пружно-пластичною моделлю з початковою жорсткістю від точки поточного стану. Повторне завантаження відбувається по гілці попереднього розвантаження, що повертає стан стику в точку з максимальною деформацією, яка була досягнута раніше. Зсувна жорсткість КЕ стику пов'язана з вертикальною жорсткістю залежністю, показаною на рисунку нижче.

Схема роботи КЕ стику при розвантаженні (вертикальна жорсткість та жорсткість на зсув)

Схема роботи КЕ стику при розвантаженні (вертикальна жорсткість та жорсткість на зсув)

Нові типи АЖТ

Змінено: 02.01.2024 13:42:51

Реалізовано нові типи АЖТ.

Тепер АЖТ може бути одним із наступних типів:

 • Всі ступені вільності
 • X, Y, Z, UX, UY, UZ
 • Z, UX, UY
 • Y, UX, UZ
 • X, UY, UZ
 • X, Y, UZ
 • X, Z, UY
 • Y, Z, UX
 • X, Y, UX, UY, UZ
 • X, Z, UX, UY, UZ
 • Y, Z, UX, UY, UZ

Напрямки ступенів вільності відповідають напрямкам місцевої системи координат ведучого вузла.

Раніше АЖТ було лише 1-го типу "Всі ступені вільності". Це означало, що крім кінематичних в'язей між X, Y, Z, UX, UY, UZ ведений і ведучій вузол були пов'язані однаковими значеннями депланації (6 ознака схеми) і температури (15 ознака схеми).

2-й тип АЖТ накладає лише кінематичні в'язі  між X, Y, Z, UX, UY, UZ.

Типи АЖТ 3-5 пов'язують переміщення веденого та ведучого вузла при їх виході з відповідної площини. Відповідно у цій площині переміщення  веденого та ведучого вузла незалежні.

Типи АЖТ 6-8  пов'язують переміщення веденого та ведучого вузла у відповідній площині. Відповідно при виході з цієї площини переміщення  веденого та ведучого вузла незалежні.

Типи АЖТ 9-11 роблять переміщення  веденого та ведучого вузла незалежними тільки вздовж відповідної осі.


Тепер вузол може бути ведучим одразу для кількох АЖТ. Продиктовано це наступним.

Розглянемо моделювання перетину плити зі стіною, де плита «залишає слід» у вигляді АЖТ у стіні, а стіна «залишає слід» у вигляді АЖТ у плиті.

Приклад використання АЖТ

Приклад використання АЖТ

Раніше схема на рисунку моделювалася трьома АЖТ:

1, 4, 5, 48, 51

2, 6, 7, 47, 50

3, 8, 9, 46, 49

Тепер це можна змоделювати за допомогою шести АЖТ. Це дозволить звільнити ступені свободи в АЖТ у напрямках які не вимагають стримування. Наприклад, щоб вузли плити та стіни, що знаходяться в АЖТ, могли вільно переміщатися від температурного нагріву.

1, 4, 5 (тип АЖТ 3. Z, UX, UY)

1, 48, 51 (тип АЖТ 5. X, UY, UZ)

2, 6, 7 (тип АЖТ 3. Z, UX, UY)

2, 47, 50 (тип АЖТ 5. X, UY, UZ)

3, 8, 9 (тип АЖТ 3. Z, UX, UY)

3, 46, 49 (тип АЖТ 5. X, UY, UZ)

Тобто 1, 4, 5 - це незгинальне тіло в площині ХОУ, але може в цій площині деформуватися,

А 1, 48, 51 — це незгинальне тіло в площині УOZ, але може в цій площині деформуватися 


Увага!

При читанні файлів задач попередніх версій усі АЖТ мають 1-й тип (всі ступені свободи). 

Ведений вузол може входити тільки в одне АЖТ і ведений вузол не може бути ведучим.

Нелінійна робота ґрунту

Змінено: 02.01.2024 13:43:13
 • Реалізовано врахування максимального опору ґрунту для нелінійної роботи пружної основи стержнів та пластин.

  Раніше під нелінійною роботою пружної основи стержнів і пластин малося на увазі лише те, що коефіцієнти С1/С2 виключалися з роботи при відриві (одностороння робота). Тепер на додачу до односторонньої роботи можна задати ще й обмеження на максимальний опір ґрунту на стиск. Тобто тепер є два варіанти роботи пружної основи:

  • одностороння робота та відсутність обмеження на максимальний опір ґрунту;
  • одностороння робота та обмеження на максимальний опір ґрунту на стиск.
 • Додано можливість отримувати граничне значення розрахункового опору із розрахунку системи “ҐРУНТ”.

Важливо!

Максимальний опір ґрунту має бути від'ємним значенням. Якщо дані відсутні  або значення більше чи дорівнює нулю, то в розрахунок приймається умова, що максимальний опір ґрунту не задано.

Нелінійна робота ґрунтової основи на стиск

Нелінійна робота ґрунтової основи на стиск

Новий вид зусилля

Змінено: 27.12.2023 12:21:36

Реалізовано обчислення нового виду зусилля - аналога перерізуючої сили для стисненого кручення (ознака схеми 6). Згинально-крутильний момент обчислюється в розрахункових перерізах стержня, а  також для нього будуються епюри по довжині стержнів для КЕ 7. Даний вид зусилля необхідний для визначення дотичних напружень при перевірці несучої здатності елементів схильних до кручення.

Мозаїка згинально-крутильного моменту Tw

Мозаїка згинально-крутильного моменту Tw

Нелінійні перерізи, створені користувачем

Змінено: 02.01.2024 13:44:05

Реалізовано можливість розрахунку фізично нелінійних стержневих скінченних елементів, для яких призначено переріз довільного контуру та складу, створений за допомогою системи "Конструктор перерізів універсальний". Елементи з таким перерізом можуть бути фізично нелінійними кроковими, ітераційними з розвантаженням з початковою жорсткістю та ітераційними без урахування розвантаження.

Користувацький переріз для нелінійного розрахунку

Користувацький переріз для нелінійного розрахунку

Врахування ортотропії

Змінено: 15.12.2023 11:48:16

Додано перевірку та обмеження на задані характеристики жорсткості ортотропії. Необхідно, щоб жорсткість була додатною:

 • для пластинчастих КЕ ν12 ≥ 0, ν21 ≥ 0, ν12*ν21 < 1;

 • для об'ємних КЕ ν12 ≥ 0, ν21 ≥ 0, ν13 ≥ 0, ν31 ≥ 0, ν23 ≥ 0, ν32 ≥ 0,

ν12*ν21 + ν23*(ν12*ν31 + ν32) + ν13*(ν21*ν32 + ν31) < 1


Умови того, що матриця фізичних постійних для ортотропії додатно визначена:

 • для пластинчастих КЕ E1*E2 > (0.5*(E1*ν12+E2*ν21))^2;

 • для об'ємних КЕ

E1*E2*(1-ν23*ν32)*(1-ν13*ν31) > (0.5*(E1*(ν12+ν13*ν32)+E2*(ν21+ν31*ν23)))^2

E1*E3*(1-ν23*ν32)*(1-ν12*ν32) > (0.5*(E1*(ν13+ν12*ν23)+E3*(ν31+ν21*ν32)))^2

E2*E3*(1-ν13*ν31)*(1-ν12*ν32) > (0.5*(E2*(ν23+ν13*ν21)+E3*(ν32+ν12*ν31)))^2

Налаштування розрахунку

Змінено: 02.01.2024 13:44:26
 • Реалізовано альтернативне правило знаків деформацій для КЕ 55, 255, 265 та 295. Сенс нового правила полягає в тому, що якщо вузли переміщуються вздовж якоїсь осі місцевої системи координат елемента назустріч один одному (стиснення), то деформація вздовж цієї осі має знак «-», а якщо вузли переміщуються один від одного (розтягування), то деформація має знак «+». Якщо проекції вузлів на цю вісь збігаються, то знак деформації залежатиме від порядку перерахування вузлів при заданні елемента, тобто як і визначався раніше.

Примітка:

Раніше деформації обчислювалися як різниця переміщень 2-го та 1-го вузла. Тобто знак деформації залежав від порядку перерахування вузлів при заданні елемента.

 • При розрахунку пластинчастих систем стало можливим для окремих скінченних елементів оболонки задання шостого ступеня свободи (поворот UZ відносно осі ортогональної площини пластини).

Врахування шостого ступеня свободи для оболонки через діалогове вікно задання жорсткості пластини

Врахування шостого ступеня свободи для оболонки через діалогове вікно задання жорсткості пластини

Розрахунок реакцій

Змінено: 25.12.2023 15:09:43

Реалізовано можливість розрахунку навантаження на фрагмент (реакцій) та навантажень для розрахунку продавлювання, сформованих для завантажень “за формулою”.

Результати розрахунку навантаження на фрагмент для завантажень сформованих за формулою

Результати розрахунку навантаження на фрагмент для завантажень сформованих за формулою