Історія версій
ЛІРА-САПР

Створення та коригування розрахункової моделі

Створення та коригування розрахункової моделі

Створення та коригування розрахункової моделі

Змінено: Березень 26, 2024
 • Реалізовано задання нерівномірного навантаження у довільних напрямках на групу вузлів/стержнів/пластин, яка буде корисна при заданні навантаження від снігових мішків, нерівномірного навантаження від тиску ґрунту на стіни та ін.

Задання трапецієвидного навантаження вздовж вектора на групу пластин

Задання трапецієвидного навантаження вздовж вектора на групу пластин
 • Додано функціонал, що дозволяє виконати перенесення вибраних вузлів у вказаний вузол, на вказану пряму або на вісь ланцюжка стержнів. Даний інструмент буде корисним, наприклад, при коригуванні тріангуляції сітки плоских КЕ. А також у ситуації, яка може виникнути при імпорті схем із деяким відхиленням стержнів від вертикалі чи горизонталі.

Перенесення відмічених вузлів до вказаної прямої

Перенесення відмічених вузлів до вказаної прямої
 • Реалізована функція, за допомогою якої у відмічених вузлах будуть створюватися жорсткі вставки для відмічених стержнів, кінці яких входять до відмічених вузлів.

 • Додано опції візуалізації центрів сил відповідно до обчислених координат і векторів навантажень відповідно до обчислених сумарних значень навантажень, навантажень на фрагмент, інерційних сил і ваг мас.

Візуалізація центрів сил і векторів навантажень

Візуалізація центрів сил і векторів навантажень
 • Реалізовано режим, при якому відображаються/фрагментуються тільки елементи схеми з призначеними типами жорсткостей/матеріалами конструювання/типами заданого армування, виділені у відповідних списках. Команда фрагментації працює як із всією схемою, так і в рамках поточного фрагменту схеми.

Відображення/фрагментація елементів із параметрами, виділеними у списку
 • Для всіх типів навантажень (крім навантажень динаміки в часі) реалізовано можливість групового редагування. Коригування доступне для групи вибраних у списку навантажень. Змінити можна лише параметри навантаження (величину, прив'язки тощо). Тип навантаження, система координат, напрямок впливу не коригуються.

 • Реалізовано можливість групового редагування нелінійних жорсткостей для стандартних типів перерізів, пластин, об'ємних елементів та жорсткості стику, поряд з можливістю групового редагування лінійних жорсткостей та лінійних жорсткостей зі зміненими значеннями жорсткісних характеристик (редаговані жорсткості).

  Примітка

  При виборі у списку кількох однотипних жорсткостей можна виконати їх групове редагування. У цьому випадку в полях введення діалогового вікна наводяться лише ті значення, які однакові для всіх жорсткостей групи. При коригуванні значень параметрів (видимих або прихованих), вони будуть присвоєні кожній із жорсткостей групи, що розглядається. При груповому редагуванні лінійних, редагованих, нелінійних жорсткостей (у будь-якій комбінації) можливість зміни параметрів редагованих та нелінійних жорсткостей заблоковано.

 • У діалоговому вікні Перетворити результати в навантаження додано опцію Розкласти реакції по завантаженнях. При активації даного прапорця обчислені навантаження на фрагмент (фундамент) для кожного завантаження перетворюються на вузлові навантаження, і прикладаються на вузли вихідні завантаження. Нові завантаження при цьому не створюються.

  Примітка

  Цей прийом можна використовувати для громіздких схем, якщо надалі (у копії файлу задачі) планується розраховувати фрагмент з навантаженнями на нього від відкинутої частини схеми, а сама схема має велику кількість завантажень, пов'язаних набором складно створених РСН. При такому підході зберігається зв'язок між раніше заданими завантаженнями та створеними для них РСН.

 • Дозволено створення контурів продавлювання, якщо нижній вузол колони (вузол продавлювання) знаходиться під плитою і коли верхній вузол колони (вузол продавлювання) знаходиться над плитою.

Групи перерозподілу мас

Змінено: 25.12.2023 15:49:28
 • Реалізована можливість задання набору груп перерозподілу мас в елементах розрахункової схеми для розрахунку на динамічні впливи (для кожного спектрального динамічного завантаження і для динаміки в часі). Мета перерозподілу мас – змістити центри мас у плані на задану величину.

Пояснення:

Це аналог раніше реалізованого зміщення мас "eak" (меню "Ексцентриситети прикладання мас"), яка дозволяє змістити маси на АЖТ на задану величину (у процесорі для кожного завантаження із заданим унікальним eak створюється другий вузол, прикріплений до вихідного вузла через АЖТ, віднесений на задане плече). Такий підхід призводить до виникнення моменту інерції у вузлі та поворотної інерційної силі (незалежно від включення “діагональна матриця мас”, у таких вузлах маси будуть узгоджені). Такий підхід призводить до проблеми – чим сприйняти ці додаткові моменти у вузлах? Наприклад, якщо нам потрібно задати зміщення мас у покритті по фермах, де маси збираються з шарнірно примикаючих прогонів, то момент інерційної сили навколо глобальної осі Z призведе до стрибка моментів у верхньому поясі ферми, якщо він нерозрізний, або до втрати цього моменту, якщо всі елементи примикають до вузла шарнірно. У такому випадку новий інструмент зміщення центру мас буде набагато зручнішим: в результаті його роботи маси, в напрямку перпендикулярному динамічному впливу, з одного боку будуть збільшені, а з іншого зменшені, при цьому сума мас залишиться вихідною, але центр мас у групі елементів зміститься на задане плече. При цьому для зміщення центру мас потрібно об'єднувати в єдину групу лише перекриття, що мають однакові габарити та розподіл мас у плані. Тоді, наприклад, в одну групу об'єднуємо всі типові перекриття, в іншу – перекриття над техпідпіллям, в третю – перекриття  над останнім житловим поверхом (на ньому навантаження техповерху), у четверту - покриття, та в окремі групи покриття кожного окремого виходу на покрівлю.

Групи перерозподілу мас в елементах

Групи перерозподілу мас в елементах

Дані для розрахунку на сейсміку

Змінено: 02.01.2024 11:32:44
 • Реалізовано функціональність, що дозволяє призначати коефіцієнти дисипації окремим елементам схеми для кожного динамічного завантаження. Ці коефіцієнти використовуються в розрахунках на сейсмічні впливи за реальною однокомпонентною акселерограмою (27), за реальною трикомпонентною акселерограмою (29), за відгуком-спектру (41), за трикомпонентним відгуком-спектру (64); для врахування демпфування.

 • При розрахунку на сейсмічні впливи по реальній однокомпонентній акселерограмі (27) та за реальною трикомпонентною акселерограмою (29) додано можливість задання максимального обчисленого коефіцієнта дисипації.

 • Додано можливість коригування спектра за обчисленим коефіцієнтом диссипації при розрахунку на сейсмічні впливи за відгуком-спектром (41) та трикомпонентним відгуком-спектром (64). 

Примітка:

При коригуванні спектра за обчисленим коефіцієнтом дисипації вважається, що заданий користувачем спектр відгуку побудований при коефіцієнті дисипації 0.05 (5%).

 • При заданні даних для розрахунку на сейсмічний вплив згідно норм AzDTN 2.3-1 2010, зі змінами від 01.01.2014 (Азербайджан - модуль 50) з'явилася можливість задання коефіцієнта нелінійного деформування ґрунту Kq.

Нові типи АЖТ

Змінено: 02.01.2024 13:14:38
 • Додані нові типи абсолютно жорстких тіл (АЖТ) за напрямами ступенів вільності системи:

  • Всі ступені вільності;
  • X, Y, Z, UX, UY, UZ;
  • Z, UX, UY; 
  • Y, UX, UZ;
  • X, UY, UZ; 
  • X, Y, UZ; 
  • X, Z, UY; 
  • Y, Z, UX; 
  • X, Y, UX, UY, UZ; 
  • X, Z, UX, UY, UZ; 
  • Y, Z, UX, UY, UZ.

Примітка

До версії ПК ЛІРА-САПР 2024 R1 АЖТ було лише 1-го типу "Всі ступені вільності". Це означало, що крім кінематичних зв'язків між X, Y, Z, UX, UY, UZ ведений та провідний вузол були пов'язані однаковими значеннями депланації (6 ознака схеми).

Типи АЖТ

Типи АЖТ

Коригування зусиль РСН

Змінено: 02.01.2024 13:23:12
 • Реалізовано функціонал, який дозволяє коригувати зусилля та напруження РСЗ для стержнів та пластин згідно з набором правил:

  • 0 - усі значення вибраних зусиль замінюються нульовими значеннями; 
  • ZERO - значення вибраних зусиль, абсолютне значення яких менше заданого параметра е, замінюється нульовими значеннями;
  • FACTOR - всі значення зусиль для вибраних елементів множаться на заданий параметр k;
  • AFORM - епюра значень вибраних зусиль перетворюється до прямокутної внизу та трапецієподібної вгорі;
  • LFORM - епюра значень вибраних зусиль перетворюється до трапецієподібної внизу та прямокутної вгорі;
  • HFORM - значення на початку епюри вибраних зусиль множиться на значення параметра beg, в кінці епюри - на значення параметра end, інші значення епюри на значення параметра mid.

Даний набір дає змогу врахувати правила коригування зусиль для розрахунку пластичної стіни, задати коефіцієнти відповідальності для кожного елемента схеми в рамках розрахунку єдиної таблиці РСН та багато іншого. У тому числі, це досить гнучкий інструмент для реалізації положень різних нормативних документів у частині мінімальної забезпеченості несної здатності тих чи інших конструкцій.

Важливо!

Коригування зусиль виконується в розрахункових перерізах елементів, які використовуються у розрахунку конструювання.

Коригування зусиль після розрахунку

Коригування зусиль після розрахунку
Приклад коригування зусиль для розрахунку пластичної стіни

Приклад коригування зусиль для розрахунку пластичної стіни

Інші удосконалення, пов'язані зі створенням та коригуванням розрахункової моделі

Змінено: 02.01.2024 13:24:47
 • Додана можливість врахування чистого кута обертання при додаванні жорстких вставок стержнів. 

Учет чистого угла вращения при добавлении жестких вставок стержней

Врахування чистого кута обертання при додаванні жорстких вставок стержнів
 • При копіюванні та переміщенні елементів за двома вузлами, поворотом або симетрично додана опція, що дозволяє повертати місцеві осі стержнів з призначенням обчисленого в результаті виконання команди кута чистого обертання. Відповідно до нового положення місцевих осей орієнтуються задані перерізи стержнів, навантаження в місцевій системі координат і жорсткі вставки стержнів.
Копіювання з переміщенням поворотом місцевих осей стержнів та без повороту місцевих осей стержнів

Копіювання з переміщенням поворотом місцевих осей стержнів та без повороту місцевих осей стержнів
 • Реалізована можливість копіювання вибраних властивостей завантажень: вид завантаження, підзадачі, тип динаміки, врахування статичних завантажень (накопичення мас для розрахунку на динамічні впливи), вибіркове врахування мас в елементах, групи перерозподілу мас в елементах, ексцентриситети прикладання мас. Також можна скопіювати значення підвищувальних коефіцієнтів fvk і коефіцієнти дисипації ksi для сейсмічних завантажень

Копіювання властивостей завантаження

Копіювання властивостей завантаження
 • Для списку параметрів матеріалів  залізобетонних конструкцій (тип/бетон/арматура) та армокам'яних конструкцій (кладка/армування/посилення) реалізовані опції, що дозволяють знайти у списку дані, присвоєні виділеним на розрахунковій схемі елементам, та знайти на розрахунковій схемі елементи з даними, виділеними у списку. 

 • Реалізована опція, що дозволяє тимчасово відключитися від реакції на встановлені фільтри (критерії вибору) у діалоговому вікні “Поліфільтр”.

 • Додана можливість редагування кута відхилення суміжних стержнів, при якому допускається їх об'єднання в один конструктивний елемент (за умовчанням 2,3°). Тепер при заданні користувачем більшого кута відхилення, можна буде об'єднати в єдиний КоЕ криволінійні елементи балок або колон.

Налаштування допустимого кута відхилення суміжних стержнів при об'єднанні їх у конструктивні елементи

Налаштування допустимого кута відхилення суміжних стержнів при об'єднанні їх у конструктивні елементи
 • Можливість налаштування гарячих клавіш і додавання відповідних команд на панелі інструментів тепер поширюється на всі команди параметрів відображення (опції налаштування параметрів відображення розрахункової схеми та інформації на ній), а також, мозаїки змонтованих і демонтованих елементів.

 • Додано можливість вибору за допомогою рамки та січної рамки груп конструктивних елементів, уніфікованих груп, уніфікованих груп конструктивних елементів та конструктивних блоків. 

 • Для стержневих елементів додано опцію відображення на схемі типів перерізів і геометричних параметрів.

 • Додана команда, яка дозволяє змінити в'язі у вибраних вузлах.

 • Додано можливість налаштування кількості кольорів у дискретній шкалі (шкала рівномірно розбита в межах екстремальних значень) і в шкалі за значеннями (шкала має нерівномірну розбивку, кожен поділ відповідає унікальному значенню мозаїки параметра, що відображається).

 • Додано можливість перегляду заданих графіків динамічних навантажень у вузлах (сейсмограм, кусково-лінійного (ламаного) навантаження з рівномірним кроком, акселерограм у відносних одиницях) з урахуванням заданого коефіцієнта до навантаження/коефіцієнта переведення відносних одиниць до одиниць прискорення.

 • При заданні даних для визначення навантаження на зазначені вузли розрахункової схеми від частини, що залишилася (навантаження на фрагмент), додана опція що дозволяє виключити з розрахунку вузли, що не належать елементам фрагмента.

 • Додано функцію автоматичної прив'язки суперелементів до основної схеми, у разі, якщо суперелементи були переміщені з підкаталогу до директорії з основною схемою.

 • При налаштуванні параметрів, що приймаються за умовчанням, при створенні нових задач і нових варіантів конструювання з'явилася можливість не видаляти неповні або конфліктуючі дані для металевого і залізобетонного розрахунків перед запуском на розрахунок.

Налаштування параметрів, які приймаються за умовчанням при створенні нових задач і нових варіантів

Налаштування параметрів, які приймаються за умовчанням при створенні нових задач і нових варіантів
 • Модифіковані та розширені новими командами панелі стрічкового інтерфейсу, а також меню та панелі інструментів класичного інтерфейсу.