Історія версій
ЛІРА-САПР

Пакет оновлення ЛІРА-САПР 2024 R1 Update 1

Змінено: 01.05.2024 10:50:54
 • Уточнено обчислення НДС в ітераційних нелінійних об'ємних КЕ із заданими основним та армуючим матеріалами.

 • Усунено можливе аварійне завершення роботи програми при додаванні свердловин.

 • Усунено можливе аварійне завершення роботи програми при експорті розрахункової схеми у файл формату *.sli, що містить АЖТ.

 • При розрахунку жорсткостей паль виправлена помилка, що призводила до втрати налаштування взаємного впливу за формулою 7.50.

 • Виправлено налаштування одиниць вимірювання для мозаїк тиску палі на ґрунт.

 • Виправлено виведення мозаїк результатів по окремих перевірках для сталевих балок із поперечним перерізом швелер.

 • Виправлена візуалізація повороту металевих перерізів.

 • Відновлена швидкість виконання розрахунку паль за моделлю умовного пальового фундаменту.

 • Виправлено кодування деяких символів у стандартній таблиці розподілу температур, сформованій у форматі *.csv.

 • Усунено дублювання попереджувальних повідомлень при груповому редагуванні стандартних типів жорсткостей.

 • У системі “Інтеграція задач” виправлено значення коефіцієнтів сполучень для виду завантаження Неактивне.

 • Відновлено читання нелінійних законів деформування матеріалів із файлу *.nll.

 • Для супер-елементних задач виправлено підбір та виведення армування залізобетонних стержневих елементів.

 • Виправлено підбір сталевих коробчастих перерізів, уточнено перевірку на місцеву стійкість.

 • Виправлено можливу помилку при перевірці прогинів сталевих балок, що розраховуються за нормами СП РК EN 1993-1-1:2005/2011

 • В результатах розрахунку РСН(о) уточнено номери розрахункових сполучень навантажень, які виводяться у стандартних таблицях.

 • Виправлено поведінку діалогового вікна Копіювання навантажень при натисканні клавіші Enter.

 • Поліпшення та виправлення в імпорті IFC

  • Виправлена помилка, через яку некоректно передавалась геометрія балок.

  • Доопрацьовано імпорт похилих плит.

  • Для колон та балок у яких вибрано сталевий переріз, створюється об'єкт Сталева колона/балка та автоматично призначається матеріал Сталеві конструкції.

  • Виправлено помилку, при імпорті осей у проекті з'являлися лінії нульової довжини.

  • Виправлено помилку зміни розмірів прорізів, що виникає після збереження імпортованої моделі для типів об'єктів IfcDoor і IfcWindow.

  • Допрацьовано функцію створення поверхів по будівельних осях та/або плитах, якщо у файлі IFC поверхи не задані.

 • Доопрацювання у діалозі Налаштування імпорту IFC

  • Після переходу на вкладку Матеріали закривався діалог Налаштування імпорту IFC. Помилка виправлена. (This issue has now been fixed.)

  • Для IFC об'єктів, у яких не заданий матеріал, у вкладці Матеріали виводиться рядок не визначений і таким об'єктам можна призначити матеріал за умовчанням.

  • Додані параметри Геометричне розміщення майданчика: координати X, Y, Z (м) та кут повороту (°).

 • Імпорт DWG: Для об'єктів, що будуються по замкнутому контуру, додано автокорекцію по замиканню проблемного сегмента контуру, якщо у вихідній моделі контур був розірваний.

 • Експорт IFC: Додано можливість експорту підколонників та капітелей.

 • Оновлено плагін для Rhino 7 та Rhino 8. Реалізовано узгодження масштабу.

 • Відновлено призначення розрахункових характеристик на сталеві елементи при підготовці моделі.

 • Доопрацьовано алгоритм об'єднання плит із різною товщиною. Після виконання команди створюється нова плита із потовщеннями.

 • Додано можливість перегляду зв'язків між навантаженнями та іншими об'єктами.

 • Доопрацьовано алгоритм формування АЖТ між об'єктами колона та стіна.

 • При редагуванні аналітичного контуру над стіною, контур перетворювався на проріз. Помилка виправлена.

 • У діалоговому вікні Параметри аналітичної моделі для сходів, відновлено можливість призначити умову обпирання несиметричній ділянці сходів, якщо включено опцію Симетрія граничних умов.

 • При додаванні отвору до плити додаткові лінії тріангуляції не потрапляли в розрахункову модель. Помилка виправлена.

 • Покращений інструмент Вилучити властивості (Піпетка-Шприц), доопрацьовано механізм вилучення та застосування властивостей об'єктів.

 • Усунено втрату призначених властивостей паль після збереження та читання файлу проекту.

 • Відновлено працездатність команди Скасування (Undo) після команди Заповнення прорізу.

 • При створенні об'єктів доопрацьовано функцію формування контуру в режимі по сегментах.

 • Виправлено помилку при копіюванні стіни з призначеними стержневими аналогами, при якій дублювалися жорсткості стержневих аналогів у графічному середовищі ВІЗОР-САПР.

 • Виправлено помилку копіювання додаткових ліній та точок тріангуляції на плиті.

 • При копіюванні ферм пропадали призначені елементам розрахункові характеристики. Помилка виправлена.

 • Усунено помилкове прикладання навантаження на плити простором, який їх не перетинає.

 • Виправлено помилку, через яку у властивостях перегородок призначені завантаження збивалися після створення розрахункової моделі.

 • Відновлена можливість задання ожеледного навантаження з ВІЗОР-САПР.

 • При створенні стержневих аналогів для стін із прорізами тепер місцева вісь Z1 орієнтована у площині стіни.

 • Усунено дублювання параметрів допусків у властивостях проекту.